Zakończył się projekt „Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku".
 • W ramach projektu, którego realizacja trwała od 1 grudnia 2019 roku do 31 lipca 2021 roku, zorganizowaliśmy 410 szkoleń online i stacjonarnych z zakresu TIK dla nauczycieli i nauczycielek dolnośląskich szkół.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele i nauczycielki dowiedzieli się, jak systemowo i na stałe włączyć nowe technologie do lekcji:
  – otrzymali wiedzę na temat odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach;
  – poznali aktywne metody nauczania;
  – nauczyli się tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi;
  – utworzyli przykładowe scenariusze lekcji, wykorzystujących TIK.
 • 610 osób otrzymało certyfikat szkoleń Lekcji: Enter na Dolnym Śląsku.


„Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku” była realizowana w Partnerstwie:
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Gminą Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH "LEKCJA:ENTER"

Instytut Spraw Publicznych
Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA w Lublinie
Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST w Lublinie
Fundacja Kuźnia Talentów w Krakowie
Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Fundacja Dla Was w Rumii
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli EDU-Edukacja w Kwidzynie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ w Toruniu

zapraszają na spotkanie  poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej

Cyfrowa Szkoła w moim regionie – 2021. Co dalej?
Województwo – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie

25 maja 2021

13.00-17.00

REJESTRACJA

Celem spotkania, organizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”, jest opracowanie rekomendacji, które przyczynią się do upowszechnienia stosowania nowych technologii w edukacji.

W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami ze szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK prowadzonych przez współorganizatorów spotkania w wymienionych regionach.

Dyskutowane doświadczenia zostaną w drugiej części spotkania wykorzystane do stworzenia rekomendacji odnośnie działań, jakie powinny być podjęte w celu upowszechniania TIK zarówno na poziomie szkoły, gminy, regionu jak i całego kraju.

Spotkanie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy na temat zarządzania zmianą w szkole, której przeprowadzenie jest niezbędne także dla pełniejszego wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowej w edukacji.
Temu zagadnieniu poświęci swoje wystąpienie Pani Oktawia Gorzeńska – ekspertka w zakresie programów edukacyjnych, strategii rozwoju placówek, wdrażania zmiany, na co dzień pracująca ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, samorządami i różnymi instytucjami.

Słowo wstępne wygłosi Minister Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do niedawna Minister Cyfryzacji, współinicjator projektu „Lekcja:Enter”.

Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online.
Potwierdzenie zgłoszenia zostanie automatycznie wysłane przez Instytut Spraw Publicznych na adres mailowy podany podczas rejestracji.
Spotkanie zostanie przeprowadzone za pomocą platformy ZOOM i będzie rejestrowane.
Prosimy o rejestrację do 24.05 do godz. 16.00.

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej w ramach projektu „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku” to mnóstwo narzędzi cyfrowych do pracy z uczniem, które dostępne są na wyciągnięcie ręki.

To także możliwość wymiany i usystematyzowania własnych doświadczeń w nauczaniu zdalnym oraz dostęp do całej rzeki scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK. Jesteśmy na ostatniej prostej projektu, zapraszamy szkoły i nauczycieli z Dolnego Śląska do udziału w projekcie!

O PROJEKCIE

Operatorzy ogólnopolscy: Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Finansowanie: Projekt jest realizowany ze środków UE. Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy  (styczeń 2020- czerwiec 2021)

Budżet: 285 620,00 zł

Realizatorzy na Dolnym Śląsku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Gmina Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).

Cel projektu: podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów.

Każdy z uczestników projektu  „Lekcja: Enter” odbędzie szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów i z tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku – przeszkolenie w ciągu 18 miesięcy minimum 566 nauczycieli z terenu Dolnego Śląska w zakresie kompetencji cyfrowych.

REGULAMIN PROJEKTU LEKCJA ENTER NA DOLNYM ŚLĄSKU – aktualizacja z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PLIK PDF DO POBRANIA

Od stycznia 2020 roku do marca 2021 roku do naszego projektu zgłosiło się:

 • 109 szkół z Dolnego Śląska;
 • ponad 600 osób rozpoczęło szkolenia;
 •  435 osób utworzyło scenariusze zajęć i przeprowadziło lekcje obserwowane, uzyskując certyfikaty „Lekcji:Enter”
KONTAKT

Koordynatorka Projektu Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku:

Alicja Pietrzyk | alicja.pietrzyk@dfop.org.pl

IV NABÓR

Szanowni Państwo, zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl.

Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w Partnerstwie z Gminą Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

        1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych (32 godziny szkoleń)

Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

       2.  Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin szkoleń)
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.

Obecnie prowadzimy nabór na szkolenia, które odbędą się od lutego 2021 (w trybie online) – ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY DO 02.02.2021!

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt Dyrekcji  Szkoły z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl, tel.603 313 819

DYREKTOR zgłasza koordynatorce:

 • co najmniej: 2–3 osoby, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;
 • co najmniej 4 osoby, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;
 • co najmniej 5 osób, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 1. Nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują.
 2. Wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne
 • informatycy
 • przedstawiciele kadry kierowniczej szkół

Szkolenia są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

INFORMACJA W PLIKU WORD

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH "LEKCJA:ENTER"

Instytut Spraw Publicznych, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA, Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST, oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z partnerami

zapraszają na spotkanie  poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej

Cyfrowa Szkoła w moim regionie – 2020. Co dalej?
Województwo dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie i świętokrzyskie

 

25 listopada 2020

13.00-17.00

REJESTRACJA

Celem spotkania, organizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”, jest opracowanie rekomendacji, które przyczynią się do upowszechnienia  stosowania nowych technologii w edukacji. 

W  trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami wynikającymi z prowadzonych, w ramach projektu „Lekcja:Enter”, szkoleń dla nauczycieli w wymienionych regionach. Uzyskane informacje zostaną w drugiej części spotkania wykorzystane do stworzenia rekomendacji odnośnie warunków i działań, jakie powinny być podjęte w celu upowszechniania TIK zarówno na poziomie szkoły, gminy, regionu jak i całego kraju.  

Spotkanie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy na temat  roli technologii cyfrowych w edukacji. Temu zagadnieniu poświęci swoje wystąpienie Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – Dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu  Warszawskiego, współautorka raportu  na temat edukacji przyszłości przygotowanego dla Open Eyes Economy Summit.

Słowo wstępne wygłosi Minister Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do niedawna Minister Cyfryzacji, współinicjator projektu „Lekcja:Enter”.

 Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online

 Potwierdzenie zgłoszenia zostanie automatycznie wysłane przez Instytut Spraw Publicznych na  adres mailowy podany podczas rejestracji.

Spotkanie zostanie przeprowadzone za pomocą platformy ZOOM. 

KONTAKT

Koordynatorka Projektu Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku:

Alicja Pietrzyk | alicja.pietrzyk@dfop.org.pl

III NABÓR
Szanowni Państwo, zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie „Lekcja:Enter  na Dolnym Śląsku”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl.
Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  w Partnerstwie z Gminą Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Szkolenia są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Od kwietnia do czerwca 2020 przeszkoliliśmy 19 grup nauczycieli.
 • Udział w szkoleniach rozpoczęło 226 osób.
 • 181 osób do końca czerwca utworzyło scenariusze zajęć i przeprowadziło lekcje obserwowane, uzyskując certyfikaty „Lekcji:Enter”.
 •  Do projektu zgłosiło się 69 szkół z Dolnego Śląska.
 • Nauczyciele i nauczycielki, którzy/e uczestniczyli/ły w naszych szkoleniach, wykorzystują zdobytą wiedzę w codziennej pracy z uczniami/uczennicami, zarówno w zdalnym, jak i stacjonarnym nauczaniu.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych (32 godziny stacjonarnych szkoleń).
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści
z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.
2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin stacjonarnych szkoleń).
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.
Obecnie prowadzimy nabór na szkolenia, które odbędą się od września 2020 (w trybie online
lub stacjonarnym)- ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY DO 04.09.2020
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt Dyrekcji  Szkoły z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl,
tel.603 313 819

 

Zgłoszenia odbywają się tylko w formie elektronicznej – nie ma potrzeby wypełniania papierowych formularzy!
DYREKTOR zgłasza koordynatorce:
 • co najmniej: 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;
 • co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej,
 • jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;
 • co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek.
ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
 1. Nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;
 2. Wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne
 • informatycy
 • przedstawiciele kadry kierowniczej szkół.
Zespół nauczycieli z danej szkoły może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu „Lekcja:Enter” w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły, które zadeklarowały udział w projekcie „Enter (…)” innego Grantobiorcy, nie mogą być zgłoszone
do naszego projektu.
II NABÓR

Zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych(32 godziny stacjonarnych szkoleń) Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.
2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin stacjonarnych szkoleń)
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.

Obecnie prowadzimy nabór na:
a) szkolenia online, które odbędą się maj-czerwiec 2020 (średnio raz lub 2 razy w tygodniu, popołudniami po godzinach pracy nauczycieli/ek)
– ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY 
DO 05.05.2020 godz.15.00.
b) szkolenia stacjonarne na kolejny semestr (wrzesień-grudzień 2020)
-ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY DO 29.05.2020.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl |  tel.603 313 819

DYREKTOR zgłasza koordynatorce:
-co najmniej: 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;
-co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;
-co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek.

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
a) nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;
b) wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
– edukacja wczesnoszkolna
– przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne
– informatycy
– przedstawiciele kadry kierowniczej szkół.

Zespół nauczycieli z danej szkoły może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu „Lekcja:Enter” w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły, które zadeklarowały udział w projekcie „Enter (…)” innego Grantobiorcy, nie mogą być zgłoszone  do naszego projektu.

DOKUMENTY PROJEKTOWE
I NABÓR
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.01.2020 – Dotyczy wyboru trenerów/ek regionalnych projektu Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK (kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i szkoleniowa, kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa) w projekcie “LEKCJA: ENTER na Dolnym Śląsku”, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w woj. dolnośląskim, okres zaangażowania wynosić będzie 16 miesięcy w okresie luty 2020 – maj 2021.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe trener regionalny TIK
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy Oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy
Załącznik nr 5 – Przetwarzanie danych osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.01.2020 – Dotyczy wyboru trenerów/ek lokalnych projektu Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki lokalnego/nej TIK(kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie “LEKCJA: ENTER na Dolnym Śląsku”, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w woj. dolnośląskim, okres zaangażowania wynosić będzie 16 miesięcy w okresie luty 2020 – maj 2021.

Skip to content