EWALUACJA I DZIAŁANIA CAŁOROCZNE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY NGO I MIASTA WROCŁAWIA

Wdrażanie Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Realizacja: 15.09.2018r. – 31.12.2020r.

Budżet: 600 000,00 zł (w tym 351 360, 00 zł – DFOP)

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7). http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LI/1208/18

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Więcej informacji udzielają:

Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych) | agata.bulicz@dfop.org.pl
Grzegorz Tymoszyk (Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”) | g.tymoszyk@sektor3.wroclaw.pl
Tadeusz Mincer (Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich) | t.mincer@feps.pl

FB – grupa wrocławskich NGO: www.facebook.com/groups/wrongo

Przy wdrażaniu STRATEGII rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 pracuje również KOALICJA NA RZECZ WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY GMINY WROCŁAW I WROCŁAWSKICH NGO.

Koalicja jest nieformalną grupą roboczą składającą się z przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia. Aktualnie w Koalicji reprezentowanych jest 13 NGO, Departament Spraw Społecznych, Wydział Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego.

Koalicja ukonstytuowała się jesienią 2016 roku, kiedy to w ramach miejskiego projektu „Wrocław Miastem Dialogu”, realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, kilka wrocławskich organizacji postanowiło zająć się tematem rozwoju współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi oraz integracją wrocławskiego III sektora.

Koalicja odpracowała Strategię współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 i wzięła na siebie odpowiedzialność za wdrażanie jej zapisów, poprzez:

 • rozwijanie centrów aktywności lokalnej na wrocławskich osiedlach prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe,
 • wzmacnianie wrocławskiej ekonomii społecznej,
 • integrowanie organizacji pozarządowych zajmujących się pozaszkolną pracą z młodzieżą, działających w obszarze dostępności, zdrowia i osób z niepełnosprawnościami oraz w obszarze kultury.

Od października 2018 roku rolę Pełnomocnika Koalicji ds. wdrażania Strategii pełni Paweł Dębek, powołany do koordynowania wdrażania Strategii oraz działania na rzecz wrocławskiego III sektora w imieniu Koalicji.

Informacji o pracach Koalicji udziela – Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych) | agata.bulicz@dfop.org.pl

Skip to content