Projekty zrealizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań publicznych dostępne są

w raportach rocznych Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: www.dfop.org.pl/sprawozdania

oraz na archiwalnej stronie Federacji: www.dfop.org.pl/archiwum

 

Porozmawiajmy o Przedmieściu

Realizacja: od 04.12 do 31.12.2019 r.

Budżet: 10 100,00 zł

Finansowanie: budżet Gminy Wrocław, www.wroclaw.pl 

Opis zadania: w grudniu 2019 roku został przeprowadzony cykl rozmów z liderami i mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego „Porozmawiajmy o Przedmieściu”. Głównym tematem rozmów były: potrzeby (oczekiwania) wobec działań centrów aktywności lokalnej i możliwości, jakie widzą mieszkańcy włączenia się w ich aktywność, przy założeniu, że centra aktywności lokalnej rozpoczną swoje działania w 2020 r. Przy okazji rozmówcy mogli poruszyć wszystkie ważne tematy dla nich (z ich punktu widzenia), mogli wypowiedzieć swoje obawy, szanse jakie dostrzegają i to, jak oceniają kondycję społeczności lokalnej Przedmieścia Oławskiego.

Celem było:
1) zebranie informacji o potrzebach i potencjale liderów społecznych osiedla,
2) przybliżenie wrocławskiej koncepcji działania centrów aktywności lokalnej i wyjaśnienie (uczynienie zrozumiałym) dla rozmówców czym jest CAL,
3) zachęcenie do włączenia się we współtworzenie oferty centrów aktywności lokalnej,
4) promowanie działań Gminy Wrocław w zakresie rewitalizacji oraz innych narządzi i programów miejskich skierowanych do mieszkańców jak m.in. fundusz osiedlowy, WBO, panel obywatelski etc.

Wśród rozmówców znaleźli się, m.in. radni osiedlowi, przedstawiciele MOPS, lokalnych NGO, liderzy społeczni, lokalni przedsiębiorcy etc. Podczas trwania projektu została przeprowadzona obserwacja mieszkańców, liderów społecznych w działaniu podczas organizowania lokalnego wydarzenie tj. Choinki na Przedmieściu.

 

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw 2018-2019

Realizacja: od 01.05.2018r. do 31.12.2019r

Operatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Budżet: 869 470,00 zł (w tym 381.670,00 zł – DFOP)

Finansowanie: Program współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Programu jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Finansowane są działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

W III naborach konkursowych mikrodotacje otrzymało 116 projektów, w tym 61 – młode organizacje pozarządowe i 54 grupy nieformalne i samopomocowe. 

Dolnośląskie Małe Granty - V edycja

Realizacja: (15.10.2019r. – 31.12.2019r.)

Budżet: 250 000,00 zł

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego na Dolnym Śląsku, poprzez:

 • wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
 • aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Główne działania projektu polegały na udzielaniu finansowego (granty do 5000 zł) i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania o na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław. Projekty realizowały grupy nieformalne składające się z trzech pełnoletnich osób mieszkających na terenie Dolnego Śląska. Były to grupy wspólnie realizujące działania w różnych sferach pożytku publicznego

W V edycji Programu przydzielono 33 granty na projekty lokalne dla grup nieformalnych.

V Dolnośląski Kongres Obywatelski

Realizacja: (20.04-310.11.2019 r.)

Budżet: 15 000,00 zł

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: wzmocnienie aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy na terenie Dolnego Śląska.

Beneficjenci: aktywni obywatele.

V Dolnośląski Kongres Obywatelski:

 • ponad 300 uczestników;
 • debata plenarna „Wyzwania dla kolejnych pokoleń”wystąpienia inauguracyjne „Nowy początek w relacjach z Samorządem”
 • 12 paneli dyskusyjnych
 • jubileusze: 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”
 • udział wzięli: Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy, Jan Jakub Wygnański, Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie.
Gala Dolnośląskich Małych Grantów

Realizacja: 9.10.2019 r.

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Uroczysta gala  IV edycji Dolnośląskich Małych Grantów, podczas której wyróżniono najciekawsze projekty realizowane w ramach programu. W spotkaniu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

– Za nami 4 edycje projektu, na które przeznaczyliśmy w sumie 1,5 mln złotych, oceniliśmy ponad 2000 wniosków i zrealizowaliśmy ponad 250 projektów. Nasz program w naturalny sposób kreuje lokalnych liderów i animatorów, którzy zachęceni realizacją swojego projektu dalej działają na rzecz swoich społeczności – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Dolnośląskie Małe Granty to program wsparcia lokalnych inicjatyw dla mieszkańców naszego regionu, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się członkowie organizacji pozarządowych i niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Program tworzy ofertę kulturalną, edukacyjna i sportową. W małych grantach każdy pomysł ma szansę na realizację, najważniejsze aby zachęcić lokalną społeczność do wspólnych działań.

Gala Dolnośląskich Małych Grantów – 9.10.2019

 

Wsparcie rozwoju wolontariatu szkolnego we wrocławskich szkołach „Kierunek na wolontariat”

Realizacja: 16.09-30.12.2019 r.

Budżet: 23 000,00 zł

Finansowanie: Budżet Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Cel projektu: promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym poprzez edukowanie dzieci i młodzieży oraz podniesienie kompetencji wśród nauczycieli (szkolnych opiekunów wolontariatu) we wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Istotą projektu było angażowanie uczniów w wolontariat lokalny i pokazanie różnych możliwości działania na przykładzie wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej, m.in. w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu. 

Grupa docelowa: uczniowie wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele oraz szkolni opiekunowie wolontariatu.

W projekcie wzięło udział 50 wrocławskich szkół.

Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród Organizacji Pozarządowych – Pilotaż

Realizacja:  08.07.2019 – 31.12.2019

Budżet: 79 000 zł

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Cel główny: wzmocnienie potencjału wybranych 10 organizacji pozarządowych poprzez wdrożenie standardów, które umożliwią efektywniejsze realizowanie działań́, zwiększenie zakresu realizowanych projektów jak i efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych.

W ramach projektu odbyły się działania:

 • Realizacja wstępnego audytu i analiza stanu wyjściowego.
 • Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego wdrażanego standardu.
 • Opracowanie dla każdej organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w oparciu o opracowane i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu.
 • Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania.
 • Certyfikacja standardu.

Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród Organizacji Pozarządowych – Pilotaż

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych „DIALOG - WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ”

Realizacja: 10.05.2018r. – 31.12.2020r.

Budżet: 396 000,00 zł (w tym 307 922,80 zł – DFOP)

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

28 maja 2019 roku we Wrocławiu 
przestrzeń przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu: Centrum Sektor 3, Skatepark, PPM Zajezdnia

Motywem przewodnim 3. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych było 30-lecie obrad Okrągłego Stołu i Ustawy o stowarzyszeniach. Gośćmi specjalnymi byli: Ewa Kulik-Bielińska (Dyrektor Fundacji Batorego), Henryk Wujec oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Uczestniczący w wydarzeniu rozmawiali o procesie wdrażania „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, a także o ważnych dla miasta rozwiązaniach realizowanych i rekomendowanych przez NGO.

Organizatorzy przygotowali specjalną część dyskusyjną:
„WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ”, prowadzoną metodą Open Space Technology. Ponad 200 osób wzięło udział w 16 grupach tematycznych i rozmawiali, między innymi o:
– współpracy pomiędzy III sektorem a biznesem,
– działalności i rozwoju stowarzyszeń oraz fundacji,
– standaryzacji,
– funkcjonowaniu Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– wypaleniu zawodowym oraz problemie tzw. „krótkiej ławki” w organizacjach,
– angażowania nowych pokoleń w działalność społeczną,
– problemów i potrzeb mniejszości narodowych,
– ekologii miasta.

Popołudniową, mniej oficjalną częścią wydarzenia, były 4. Otwarte Mistrzostwa Wrocławskich Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu. W zmaganiach o Przechodni Puchar Prezesa Stowarzyszenia Tratwa wzięło udział 8 drużyn. Przekupna Komisja Smakoszy wyłoniła zwycięzcę – Fundację IntegrArte.

W 3. Kongresie udział wzięło prawie 500 osób i niemal 200 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie „Tratwa”, Fundacja „Eudajmonia”. Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

STRONA FB WYDARZENIA:
www.facebook.com/events/437240687015919

FILMY PROMUJĄCE III KONGRES:
Dlaczego warto przyjść na 3. Kongres Wrocławskich NGO?
film zapraszający na 3. KWOP

RELACJA – Wrocław rozmawia

 DO POBRANIA:
– program
– raport z części dyskusyjnej Open Space o Wrocławiu
– lista raportów z kontaktami do liderów poszczególnych dyskusji
– podziękowanie
– podsumowanie wydarzenia/ewaluacja 3. KWOP

Wzmocnienie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku

Realizacja: 01.04-31.05.2019r.

Budżet: 10.000 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Cel projektu: zwiększenie udziału Wojewódzkiej, Powiatowych i Gminnych Rad Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego, wspieraniu społeczności lokalnych oraz jednostek samorządów terytorialnych poprzez zorganizowanie Konferencji „Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w funckjonowaniu w przestrzeni publicznej na Dolnym Śląsku” oraz warsztatów edukacyjnych 9 maja 2019 roku.

Wystąpienia na Konferencji:

 • Uwarunkowania prawne, kompetencje RDPP,
 • Dobre Praktyki/skuteczność gminnych i powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
 • wystąpienie przewodniczącego Rady Pożytku Publicznego – Wojciecha Jachimowicza.

Odbyły się warsztaty w obszarach tematycznych:

 • problemy/przeszkody w pracy RDPP, kierunki zmian,
 • co zrobić, aby zwiększyć aktywność osób w RDPP?
 • zakres kompetencji RDPP.
Dolnośląskie Małe Granty - IV edycja

Realizacja: (18.03.2019r. – 30.09.2019r.)

Budżet: 500 000,00 zł

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego na Dolnym Śląsku, poprzez:

 • wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
 • aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Główne działania projektu polegały na udzielaniu finansowego (granty do 5000 zł) i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania o na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław. Projekty realizowały grupy nieformalne składające się z trzech pełnoletnich osób mieszkających na terenie Dolnego Śląska. Były to grupy wspólnie realizujące działania w różnych sferach pożytku publicznego

W IV edycji Programu przydzielono 83 granty na projekty lokalne dla grup nieformalnych.

JOHANNEUM NOVUM wsparcie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach

Realizacja: 15.03.2019r. –31.12.2019r.

Budżet: 114 000, 00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Projekt jest odpowiedzią na szerokie potrzeby realizacji działań wspierających dialog międzykulturowy we wrocławskich szkołach i przedszkolach

Cele szczegółowe:

 • Pokazanie, że szkoła może być miejscem wspólnego działania różnych grup na rzecz otwartości i tolerancji.
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu edukacji międzykulturowej i edukacji globalnej poprzez wyposażenie ich w następujące umiejętności (warsztaty kompetencji międzykulturowych):
  • prezentowanie innych kultur w sposób odpowiedzialny i sprawiedliwy (bez powielania stereotypów i stosowania uproszczeń, warsztaty kompetencji międzykulturowych);
  • wywieranie pozytywnego wpływu na klimat panujący w klasie i wzrost poczucia współodpowiedzialności za dobre samopoczucie i sprawiedliwe traktowanie rówieśników.
 • Zapoznanie nauczycieli i pedagogów poprzez aktywną formę uczestnictwa z wiedzą dotyczącą mechanizmów grupowych w sytuacjach przemocowych, dręczenia, (ang. bullying) z perspektywy świadka pozwala na wypracowanie skutecznych zachowań empatycznych i pomocowych (warsztaty z bullyingu).
 • Budowanie świadomości roli zachowania każdego z uczniów w procesie dręczenia, a tym samym jak duży wpływ mają na poczucie wartości i przynależności do klasy osób będących ofiarami dręczenia (warsztaty z bullyingu).
 • Zbudowanie w dzieciach w wieku przedszkolnym pozytywnego wizerunku wybranych kultur oraz osób reprezentujących te kultury (warsztaty dla dzieci przedszkolnych).
 • Zbudowanie w dzieciach w wieku przedszkolnym otwartości na wymiary kultury odmienne od tej, którą sami reprezentują oraz do przedstawicieli tych kultur (warsztaty dla dzieci przedszkolnych).
 • Nabycie przez dzieci w wieku przedszkolnym konkretnej wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze różnych regionów świata (warsztaty dla dzieci przedszkolnych).
 • Poszerzenie kompetencji Ambasadorek/Ambasadorów Dialogu w zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc motywowana uprzedzeniami (szkolenia dla Ambasadorów Dialogu).
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat tego, jak kształtują się relacje międzygrupowe w społeczeństwie w kontekście dyskryminacji.
 • Zwiększenie wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń oraz przesłanek i mechanizmu dyskryminacji.
 • Rozpoznawanie przejawów dyskryminacji w różnych obszarach życia.
 • Zwiększenie wiedzy na temat sposobów reagowania i metod interwencji.
 • Pokazanie, że teatr może być narzędziem realnej zmiany i wywoływać dyskusje o mowie nienawiści oraz sposobach radzenia sobie z nią (komponent teatralny projektu).
 • Zaznajomienie nauczycieli i uczniów z możliwościami pedagogiki teatralnej (komponent teatralny projektu).

FB Projektu: www.facebook.com/pg/johanneum.novum

Cztery dźwignie!!

Realizacja: 21.11-23.12.2018r.

Budżet: 12.000 zł

Finansowanie: Gmina Wrocław

Cel projektu: zwiększenie świadomości szkodliwości picia alkoholu wśród młodzieży oraz wzmocnienie poczucia wartości poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów z młodzieżą szkolną w oparciu o program „Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki”.

Beneficjenci: uczniowie wrocławskich ponadpodstawowych

W sumie zrealizowano 10 warsztatów, w których udział wzięło 291 uczniów z:

 • LO XV we Wrocławiu
 • LO X we Wrocławiu
 • Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu
 • Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu
 • TEB Edukacja we Wrocławiu
IV Dolnośląski Kongres Obywatelski

Realizacja: 04-11.2018r.

Budżet: 16.600 zł / Inne środki finansowe: 8.600 zł / Wkład własny finansowy: 2.600 zł / Wkład osobowy i rzeczowy: 5.500 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: wzmocnienie aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy na terenie Dolnego Śląska.

Beneficjenci: aktywni obywatele.

IV Dolnośląski Kongres Obywatelski:

 • ponad 350 uczestników;
 • wystąpienie główne pt. „Porozumienie ponad podziałami” Jana Jakuba Wygnańskiego – Prezesa Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy;
 • 14 paneli dyskusyjnych na tematy: pozyskiwania środków na działalność organizacji, zmian przepisów prawnych, patriotyzmu, praw i aktywności kobiet, ekonomii społecznej i solidarnej, integracji społecznej Ukraińców mieszkających na Dolnym Śląsku, rozwoju lokalnej społeczności, roli rad działalności pożytku publicznego oraz ochrony danych osobowych RODO; panele dyskusyjne przeprowadzone zostały w dwóch turach – w każdej turze po 7 paneli i zostały podsumowane przez dr Aldonę Wiktorską;
 • 3 gale konkursowe:
  • „Aktywni na 100%” – konkurs zorganizowany z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którego celem było wyróżnienie symbolicznie 100 lokalnych organizacji z Dolnego Śląska działających aktywnie na rzecz swoich społeczności z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
  • Wręczenie nagród VI edycji konkursu „Szklana Kropla” Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet” przez Zarząd Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet” i Kapitułę „Szklanych Kropli”.
  • Wręczenie nagrody konkursu „Odważnik Roku” Fundacji „Merkury” i Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych przez koordynatorkę projektu „Punkty Inkubacji Innowacji”.

PDF Pobierz DKOP_IV_program

Ewaluacja i działania całoroczne Strategii Rozwoju Współpracy NGO i miasta Wrocławia

Realizacja: 15.09.2018r. – 31.12.2020r.

Budżet: 600 000,00 zł (w tym 351 360, 00 zł – DFOP)

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Cel główny: wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7). http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LI/1208/18

Cele szczegółowe:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Strategia Współpracy Miasta Wrocławia z NGO

Dolnośląskie Małe Granty - III edycja

Realizacja: ( 20.08.2018r.-31.12.2018r.)

Budżet: 250 000,00 zł

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego na Dolnym Śląsku, poprzez:

 • wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
 • aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Główne działania projektu polegały na udzielaniu finansowego (granty do 5000 zł) i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania o na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław. Projekty realizowały grupy nieformalne składające się z trzech pełnoletnich osób mieszkających na terenie Dolnego Śląska. Były to grupy wspólnie realizujące działania w różnych sferach pożytku publicznego

W III edycji Programu przydzielono 43 granty na projekty lokalne dla grup nieformalnych.

WRO-NGO Baza Wiedzy Wrocławskich NGO

Realizacja: 10.05.2018r. – 31.12.2020r.

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Baza wiedzy Wrocławskich NGO – WRO-NGO:

 • Elektroniczna baza danych wrocławskich organizacji pozarządowych, to łatwe w obsłudze narzędzie do pogłębiania wiedzy oraz promocji wrocławskiego sektora pozarządowego.
 • Biblioteka powstała z myślą o wrocławskich NGO, ale nie tylko. W jednym miejscu na bieżąco gromadzimy materiały dotyczące badań i analiz wrocławskich organizacji pozarządowych. Baza jest ogólnodostępna dla wszystkich, dla których tematyka NGO jest interesująca.

  Baza stanowi odpowiedź na potrzebę środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych, aby wszystkie ważne opracowania, analizy, raporty z badań dotyczących wrocławskich organizacji pozarządowych, dokumenty programowe oraz strategiczne zebrać w jednym miejscu, po to aby stworzyć ogólnodostępne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze repertorium dla NGO oraz wszystkich zainteresowanych taką wiedzą.

  W Bazie znajdują się, m.in.: opracowania, analizy i raporty z badań dotyczących wrocławskich organizacji pozarządowych oraz adresy stron NGO.

2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych „Razem w dialogu współtworzymy Wrocław”

Realizacja: 10.05.2018r. – 31.12.2020r.

Budżet: 396 000,00 zł (w tym 307 922,80 zł – DFOP)

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

6 czerwca 2018 roku we Wrocławiu
przestrzenie:
– ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3, Skatepark, PPM Zajezdnia,
– ul. Tramwajowej: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych | Czasoprzestrzeń.

2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych był międzysektorowym spotkaniem dla tych, którzy potrzebowali usłyszeć siebie nawzajem, aby porozmawiać o efektach swoich działań i wpływie na poprawianie jakości życia we Wrocławiu. Na wydarzenie ponownie zaproszono przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich oraz osoby reprezentujące biznes i administrację publiczną.

W programie znalazły się, m.in.:
– śniadanie pozarządowe „Smacznie na dzień dobry”,
– siedem spotkań branżowych opracowanych w różnych obszarach tematycznych,
– plenarne spotkanie wrocławskich NGO z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
– after party i 3. Otwarte Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu.
W Kongresie udział wzięło ponad 400 osób i ponad 160 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja Eudajmonia. Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

STRONA FB WYDARZENIA:
– www.facebook.com/events

FILMY PROMUJĄCE II KONGRES:
– Dlaczego warto przyjść na 2 Kongres Wrocławskich NGO: https://youtu.be/hDlaF1dMmU0

– Dlaczego warto przyjść na 2 Kongres Wrocławskich NGO (wersja dla osób niesłyszących):
– https://youtu.be/EKUoSdtW4B4

– Sonda „Z czym kojarzy ci się III Sektor” przeprowadzona wśród studentów Wydział Nauk Społecznych UWr:
– www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych/videos/181018776075456/

RELACJA:
– www.wroclaw.pl/rozmawia/ii-wroclawski-kongres-organizacji-pozarzadowych

DO POBRANIA:
– zaproszenie
– program
– podsumowanie materiałów z grup branżowych
– podziękowanie
– podsumowanie wydarzenia/ewaluacja 2. KWOP

Dolnośląski fundusz Małych Inicjatyw

Realizacja: od 01.05.2018r. do 31.12.2019r

Budżet: 869 470,00 zł (w tym 381.670,00 zł – DFOP)

Operatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Program współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Programu jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Finansowane są działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

W III naborach wniosków dofinansowane zostało 116  projektów, w tym: 61 młodych organizacji pozarządowych oraz 54 grup nieformalnych i samopomocowych.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 04-07.2018r.

Budżet: 31.550 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja sektora publicznego i pozarządowego.

Beneficjenci: organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska, aktywni obywatele oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

W ramach projektu Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych w Żmigrodzie oraz Jeleniej Górze odbyły się:

 • Konferencja pn. „Prawo dla NGO” – liczba uczestników 45 (Żmigród 25 + Jelenia Góra 20);
 • wydarzenia towarzyszące prezentacjom organizacji, tj. występy taneczne, występy wokalne, animacje, gry, prezentacje, pokazy oraz konkursy.

Liczba organizacji wystawiających się podczas targów: 48 (Żmigród 34 + Jelenia Góra 14).

Dolnośląskie Małe Granty - II edycja

Realizacja: (22.01.2018r.-31.07.2018r.),

Budżet: 500 000,00 zł

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego na Dolnym Śląsku, poprzez:

 • wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
 • aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Główne działania projektu polegały na udzielaniu finansowego (granty do 5000 zł) i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania o na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław. Projekty realizowały grupy nieformalne składające się z trzech pełnoletnich osób mieszkających na terenie Dolnego Śląska. Były to grupy wspólnie realizujące działania w różnych sferach pożytku publicznego

W II edycji Programu przydzielono 86 grantów na projekty lokalne dla grup nieformalnych.

Dolnośląskie Małe Granty - pilotaż

Realizacja: 02.10.2017r. – 31.12.2017r.

Budżet: 250 000,00 zł

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego na Dolnym Śląsku, poprzez:

 • wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
 • aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Główne działania projektu polegały na udzielaniu finansowego (granty do 5000 zł) i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania o na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski oraz miasto Wrocław. Projekty realizowały grupy nieformalne składające się z trzech pełnoletnich osób mieszkających na terenie Dolnego Śląska. Były to grupy wspólnie realizujące działania w różnych sferach pożytku publicznego

W pilotażu przydzielono 45 grantów na projekty lokalne dla grup nieformalnych.

OFIP dla Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 09.2017r.

Budżet: 9.800,00 zł (tryb 19a)

Finansowanie: Gmina Wrocław.

Celem projektu: „OFIP dla Wrocławskich NGO” była integracja i wzmocnienie merytoryczne wrocławskich organizacji pozarządowych, poprzez zorganizowanie wyjazdu i udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Dzięki temu mogliśmy promować działania organizacji pozarządowych na zewnątrz, zachęcać do angażowania się w życie społeczne.

Beneficjenci: NGO. Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniu – 49 osób.

III Dolnośląski Kongres Obywatelski

Realizacja: 06-11.2017r.

Budżet: 16.510,00 zł / Wkład własny finansowy: 8.700,00 zł / Wkład osobowy: 5.500,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: wzmocnienie aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy na terenie Dolnego Śląska.

Beneficjenci: aktywni obywatele.

III Dolnośląski Kongres Obywatelski:

 • ponad 250 uczestników;
 • debata pt. „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)”, którą poprowadził dr Krzysztof Wojciechowski;
 • 14 paneli dyskusyjnych w 7 obszarach tematycznych: prawo, finanse, aktywność, wsparcie, społeczna kontrola, edukacja, współpraca (panele dyskusyjne przeprowadzone zostały w dwóch turach – w każdej turze po 7 paneli dyskusyjnych);
 • Kongres zakończył się syntetycznym podsumowanie paneli dyskusyjnych, który poprowadził dr Krzysztof Wojciechowski.
1. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych "Ko-NGO-Res"

Realizacja: 27.04.2017r. – 15.07.2017r.

Budżet: 45 000 zł (w tym – 23 500 zł DFOP)

Partnerstwo: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

9 czerwca 2017 roku we Wrocławiu
przestrzeń przy ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3, Skatepark i PPM Zajezdnia

Tematem przewodnim był rozwój dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Wrocławia oraz konsolidacja środowiska III sektora. Zagadnienia, które poruszone zostały w rozmowach na 1. Kongresie, to, m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja, wychowanie, sport, rekreacja, turystyka oraz ekologia. Podczas wydarzenia odbyła się również inauguracja wyborów przedstawicieli NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

1. Wrocławski Kongres stanowił ważny element do opracowania wieloletniej strategii współpracy Organizacji Pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 osób i ok. 100 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.
Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

RELACJE:
– 
www.wroclaw.pl/rozmawia/i-kongres-wroclawskich-ngo
– www.facebook.com/wroclawrozmawia/videos/1947603522186639/

DO POBRANIA:
– zaproszenie
– program
– materiał zbiorczy ze spotkań branżowych
– materiał ze spotkania branżowego pn. „Ekonomia społeczna  i społecznie odpowiedzialny biznes”
– podsumowanie wydarzenia/ewaluacja 1. KWOP

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 04-11.2017r.

Budżet: 31 950,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Partnerstwo: Fundacja „Umbrella” i DFOP.

Cel projektu: promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja sektora publicznego i pozarządowego. Beneficjenci: organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska, aktywni obywatele oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

W ramach projektu odbyły się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych w Zajezdni Dąbie we Wrocławiu, w tym:

 • konferencja pn. „Czy bycie społecznikiem jest niemodne?”
 • wydarzenia towarzyszące, tj. występy taneczne, występy wokalne, animacje, gry, prezentacje i pokazy.

Liczba organizacji wystawiających się podczas targów – 101

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Realizacja: 03-10.2017r. / 11-12.2017r.

Budżet: 320 000,00 zł + 86 000,00 zł = 406 000,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Projekt był kontynuacją działań podejmowanych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych nieprzerwanie od 2011r. (niestety w tym roku bez Stowarzyszenia Tratwa). W projekcie funkcjonowało 13 DPK-D. Zrealizowano: doradztwo, Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, biuletyn i konkursy. Beneficjenci: organizacje pozarządowe oraz aktywni obywatele, którzy chcą zacząć działać w III sektorze.

Punkty Konsultacyjne prowadziło 10 organizacji członkowskich DFOP, w których zatrudnione były 22 osoby na stanowiskach doradców, w:

 • Jeleniej Górze – Fundacja „Jagniątków”
 • Wałbrzychu – Fundacja „Merkury”
 • Lubinie – Stowarzyszenie Civis Europae
 • Miliczu – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 • Legnicy – Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów i Fundacja Incepcja
 • Kłodzku – Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój
 • Lubaniu – Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
 • Bolesławcu – Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
 • Górze – Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza
 • Ząbkowicach Śląskich – Fundacja Dobrych Działań w partnerstwie z Ząbkowickim Klubem Karate Kyokushinkai
 • Zgorzelcu – Stowarzyszenie Interclub Femina
 • Żmigrodzie – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej
 • Wołowie – Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO
Akcja Akacja

Komisja przyznała tytuł Niezwykłej Dolnoślązaczki Pani Zofii Telidze-Mertens – założycielce Dolnośląskiego Stowarzyszenia dla Repatriantów „Pomocna dłoń”, a tytuł Niezwykłego Dolnoślązaka Panu Kazimierzowi Pleśniakowi – Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Legnicy. Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Pani Wandy Radłowskiej – Prezes Stowarzyszenia „Radość Życia”, Pani Walentyny Wnuk – Doradcy Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów, Pana Krzysztofa Szmyda – Prezesa Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, Pana Krzysztofa Wojtasa – Redaktora naczelnego Regionalnego Centrum Informacji Rockowej „RockRegion.pl”.

Wrocław Miastem Dialogu

Realizacja: 10-12.2016 roku

Budżet: 10 000,00 zł

Realizacja: Fundacja DFOP

Finansowanie: Gmina Wrocław

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie struktur dialogu i współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław, poprzez zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych dla NGO i urzędników. Beneficjentami były wrocławskie organizacje pozarządowe oraz aktywni obywatele, którzy chcieli zacząć działać w III sektorze.

Działania:

 • Spotkania eksperckiej grupy roboczej.
 • Otwarta debata plenarna dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i Gminy Wrocław oraz wszystkich aktywnych obywateli
 • Zgłaszanie uwag.
II Dolnośląski Kongres Obywatelski

Realizacja: 2016 rok

Finansowanie: współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja: Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Partnerstwo z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Fundacją Merkury oraz organizacjami pozarządowymi z Dolnego Śląska.

Celem głównym projektu jest coroczne wzmocnienie aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy na terenie Dolnego Śląska. W każdym Kongresie bierze udział kilkuset uczestników, organizowane są panele dyskusyjne i gale konkursowe. To największe wydarzenie sektora obywatelskiego w regionie i największe spotkanie ludzi, którzy działają społecznie.

II Kongres Obywatelski:

 • 32 partnerów: organizacji pozarządowych, sieci z województwa oraz samorządów lokalnych;
 • 10 paneli dyskusyjnych oraz debata „Czy obywatele potrzebują regulacji prawnych dla swojej aktywności społecznej?”;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Przestrzeń Publiczna dla Seniorów

Realizacja: 06-12. 2016r.

Budżet: 32 400 zł

Finansowanie: MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cel projektu: poprawa jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie aktywności seniorów we współpracy ze wspólnotami lokalnymi i instytucjami publicznymi. Beneficjenci: przedstawiciele organizacji senioralnych, aktywni seniorzy oraz liderzy lokalni (osoby niezatrudnione w administracji publicznej), np. sołtys.

W projekcie wzięły udział 4 grupy robocze ze Żmigrodu, Wrocławia, Wińska i Oławy. W ramach projektu odbyły się:

 • dwudniowe warsztaty w Krzyżowej;
 • 6 spotkań diagnozujących;
 • 4 spotkania z władzami;
 • zostały opracowane plany diagnoz lokalnych dotyczących sytuacji osób starszych.
Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 10-12.2016r.

Budżet: 18 700,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja sektora publicznego i pozarządowego. Beneficjenci: organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska, aktywni obywatele i przedstawiciele i instytucji publicznych.

Podczas Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2016 odbyły się:

 • konferencja pn. „Co nam się udaje i dlaczego?”
 • wydarzenia towarzyszące, tj. występy taneczne, występy wokalne, szczudlarze, animacje, gry, prezentacje, pokaz fluorescencyjny i wiele innych.

W targach udział wzięło ponad 80 organizacji/podmiotów publicznych, w tym 16 organizacji członkowskich DFOP.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2016

Realizacja: 01.2016r. –12.2016r.

Budżet: 424 940,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Lider – DFOP, Partner – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa.

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przed Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tratwa nieprzerwanie od 2011r. W jego ramach funkcjonowało w 2016 roku 15 DPK-D. W ramach projektu realizowane były: doradztwo, Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, biuletyn/konkursy.

Beneficjenci: organizacje pozarządowe oraz aktywni obywateli, którzy chcą zacząć działać w III sektorze.

Punkty Konsultacyjne prowadziło 9 organizacji członkowskich DFOP, w których zatrudnione były 22 osoby na stanowiskach doradców.

Sieć objęła całe województwo dolnośląskie, a Inkubatory NGO były zlokalizowane w następujących miejscowościach:

 • Jeleniej Górze – Fundacja „Jagniątków”
 • Wałbrzychu – Fundacja „Merkury”
 • Lubinie – Stowarzyszenie Civis Europae
 • Miliczu – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 • Głogowie i Legnicy – Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych FLIS
 • Kłodzku – Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój
 • Lubaniu – Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
 • Bolesławcu – Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
 • Górze – Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza
 • Ząbkowicach Śląskich – Fundacja Dobrych Działań w partnerstwie z Ząbkowickim Klubem Karate Kyokushinkai
 • Zgorzelcu – Stowarzyszenie Interclub Femina
 • Żmigrodzie – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej
 • Wołowie – Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO
 • Oleśnicy – Fundacja Świat z Uśmiechem
Akcja Akacja 2015

Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2015 – kolejna edycja konkursu promującego i nagradzającego kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Konkurs został przeprowadzony w okresie od stycznia do marca 2016 roku.

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 02-06.2015r.

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Projekt partnerski. Lider – Fundacja „Umbrella”, Partnerzy: DFOP, Hala Stulecia i Stowarzyszenie Nowa Rodzina.

Cel projektu: promocja aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy.

Beneficjenci: organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych.

W ramach projektu zrealizowane zostały: Targi Organizacji Pozarządowych, w których wzięło udział ponad 100 podmiotów ES, w tym ponad 20 organizacji członkowskich.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Realizacja: 03-07.2015r. i 11-12.2015r.

Budżet: 430 000,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Lider – DFOP, Partner – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa.

Projekt był kontynuacją działań podejmowanych przed Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tratwa nieprzerwanie od 2011r. Funkcjonowało 14 DPK-D. W ramach projektu realizowane zostało: doradztwo, szkolenia, Fora Organizacji oraz biuletyn.

Beneficjenci: organizacje pozarządowe oraz aktywni obywateli, którzy chcą zacząć działać w III sektorze.

Punkty Konsultacyjne prowadziło 9 organizacji członkowskich DFOP, w których zatrudnionych na stanowiskach doradców było 30 osób.

AKCJA AKACJA 2014

Realizacja: 2014 rok

Kolejna coroczna edycja konkursu promującego i nagradzającego kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Laureatami konkursu zostali Anna Kobiel i Łukasz Krzysztofczyk, którzy zostali uhonorowani drzewkiem akacji i dębu ze swoim imieniem i nazwiskiem. Sadzonki zostały zasadzone w Parku św. Edyty Stein we Wrocławiu podczas uroczystej gali finałowej. Zgłoszono blisko 50 kandydatek i kandydatów do konkurs.

Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Realizacja: 12.2013r. – 06.2015r.

Budżet: 486 172,80 zł

Finansowanie: MPiPS w ramach EFS.

Lider – Fundacja „Jagniątków”, Partnerzy – DFOP i Miasto Jelenia Góra.

Cel projektu: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w oparciu o „Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w Jeleniej Górze.

Beneficjenci: przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu m. Jelenia Góra.

Działania po stronie DFOP: promocja i informacja.

Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu

Realizacja: 03.2014r. – 06.2015r.

Budżet: 486 172,80 zł

Finansowanie: MPiPS w ramach EFS.

Lider – Fundacja „Merkury”, Partnerzy – DFOP i Miasto Wałbrzych.

Cel projektu: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w oparciu o „Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w Wałbrzychu.

Beneficjenci: przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu m. Wałbrzycha.

Działania po stronie DFOP: promocja i informacja.

Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim

Realizacja: 06.2013r. – 05.2015r.

Budżet: 621 529,20 zł

Finansowanie: MPiPS w ramach EFS.

Lider – Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Partnerzy – DFOP i Powiat Świdnicki.

Cel projektu: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w oparciu o „Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w Powiecie Świdnickim.

Beneficjenci: przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.

Działania po stronie DFOP: szkolenia z modelu współpracy oraz promocja i informacja.

Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku

Realizacja: 09.2014r. – 06.2015r.

Budżet: 451 924,90 zł

Finansowanie: MPiPS w ramach EFS.

Cel projektu: zwiększanie zaangażowania 70 przedstawicieli NGO oraz przedstawicieli innych podmiotów w działania formalnie powołanych lokalnych i regionalnych ciał konsultacyjno-doradczych, funkcjonujących przy administracji publicznej, w tym w RDPP na Dolnym Śląsku w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r. Zaangażowanie było wzmacniane zarówno wśród członków funkcjonujących RDPP, jak i wśród przedstawicieli JST i NGO, a w szczególności członków DFOP, którzy chcieli rady powołać na swoim terenie. Beneficjenci: 70 NGO, 54 JST, 6 funkcjonujących Rad, 2 grupy inicjatywne.

Działania: warsztaty, szkolenia, wsparcie tutora (60 h), wizyty studyjne, konferencja upowszechniająca, strona jako platforma wymiany informacji – Dolnośląska Mapa Rad (analiza istniejących ciał dialogu i konsultacji), baza reprezentantów, baza ekspertów.

W ramach projektu zrealizowano:

 • 8 szkoleń dotyczących roli Rad w kształtowaniu polityk publicznych;
 • 8 warsztatów dot. standardów funkcjonowania ciał konsultacyjno-doradczych, w tym Rad Działalności Pożytku Publicznego;
 • w warsztatach i szkoleniach wzięło udział 208 osób;
 • została utworzona Dolnośląska Mapa Rad na stronie www.politykipubliczne.dfop.org.pl/dolnoslaska-mapa-rad/2
 • zostało przeprowadzonych 480 godzin tutoringu dla przedstawicieli Rad z Jeleniej Góry, Wińska, Zgorzelca, Milicza oraz grup inicjatywnych z Dziwiszowa, Jawora, Polkowic i Złotoryi;
 • odbyły się 2 wizyty studyjne w Koninie dla uczestników projektu;
 • jako podsumowanie projektu odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu;

Z wsparcia projektowego skorzystało przedstawicieli 18 ciał konsultacyjno-doradczych (Rad); liczba osób, które skorzystały ze szkoleń: 57 przedstawicieli JST (w tym Rad Młodzieżowych), 138 przedstawicieli NGO, reprezentujących 100 podmiotów. Ze wsparcia szkoleniowego, warsztatowego, wizyt studyjnych skorzystało 30 organizacji członkowskich.

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 02-06.2014r.

Budżet: 45 000,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Projekt partnerski. Lider – DFOP, Partnerzy: Hala Stulecia, Fundacja „Umbrella”, Stowarzyszenie Nowa Rodzina.

Cel projektu: promocja aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy. Beneficjenci: organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych.

W ramach projektu zrealizowane zostały: Targi Organizacji Pozarządowych, w których wzięło udział ponad 100 podmiotów ES, w tym 16 organizacji członkowskich DFOP.

Postaw na Młodzież – projekt na rzecz aktywnego obywatelstwa

Realizacja: 06-12.2014r.

Budżet: 35 841,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Projekt Partnerski. Lider – Fundacja „Umbrella”, Partner – DFOP.

Projekt pilotażowy w zakresie promocji i wykorzystywania wśród młodzieży narzędzi demokracji przedstawicielskiej. W ramach działań projektowych zostały zrealizowane, m.in.: kompleksowe wsparcie skierowane do grupy młodzieży z terenu Dolnego Śląska poprzez utworzenie sieci lokalnych trenerów młodzieżowych, warsztaty dla młodzieży oraz realizacja debat przedwyborczych.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystały 4 organizacje członkowskie, które brały udział w szkoleniach oraz organizowały debaty przedwyborcze z udziałem młodzieży.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Realizacja: 06.2014r. – 11.2016r.

Budżet: 117 2984, 52 zł

Finansowanie: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt partnerski: Lider: Stowarzyszenie TRATWA, Partnerzy: DFOP, Fundacja Umbrella

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania wśród minimum 336 obywateli i 156 organizacji pozarządowych w życie publiczne na Dolnym Śląsku. Projekt zakładał realizację działań merytorycznych: szkoleniowych, doradczych i animacyjnych oraz przyznawanie mikrodotacji na działania z obszaru pożytku publicznego oraz wsparcie strukturalne. Beneficjenci: młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

W V naborach zrealizowanych w latach 2014-2016 zostało dofinansowanych 182 projektów realizowanych przez młode organizacje pozarządowe oraz 3-osobowe grupy nieformalne. Federacja przyznała w tym okresie w sumie 59 dotacji (30 NGO i 29 grup nieformalnych).

Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego

Realizacja: 01.07.2012r. – 31.03.2014r.

Budżet: 995 490,00 zł, w tym DFOP – 176 790,00 zł

Finansowanie: MPiPS w ramach EFS.

Lider projektu Stowarzyszenie Euro-Concret , Partnerzy – DFOP i Gmina Wrocław.

Cele projektu:

 • zwiększenie jakości realizacji działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich NGO;
 • zwiększenie poziomu wiedzy 115 wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych;
 • podniesienie zdolności organizacyjnych/podejmowania działań społecznych przez 115 wrocławskich organizacji pozarządowych.

Beneficjenci: organizacje pozarządowe z terenu Wrocławia oraz powiatów średzkiego, oławskiego, wrocławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego i wołowskiego.

W ramach projektu przyznano 114 certyfikatów wdrożenia standardu dla 55 organizacji pozarządowych:

 • „Wymagania w zakresie zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych” – 21 certyfikatów;
 • „Wymagania finansowo-księgowe dla organizacji pozarządowych” – 49 certyfikatów;
 • „Wymagania prawne dla organizacji pozarządowych” – 44 certyfikatów.
Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych

Realizacja: 01.08.2013r. – 31.12.2014r.

Budżet: 178 600,00 zł

Finansowanie: MPiPS w ramach EFS.

Lider DFOP, Partner – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: głównym celem projektu było wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych wśród przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

Beneficjenci: przedstawiciele administracji publicznej, w tym pełnomocnicy NGO lub osoby w urzędzie zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W ramach projektu zostało zrealizowane:

 • 15 szkoleń dotyczących wykorzystania aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego postrzegania się partnerów;
 • wsparcie eksperckie i doradcze w obszarze technik i narzędzi konsultacji dla uczestników procesu konsultacji: przedstawicieli administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku (ekspert był dostępny dla NGO i JST przez 12 godzin w miesiącu;
 • wdrożenie procesu konsultacji dwóch dokumentów: Roczny program współpracy NGO z samorządem lokalnym w Dzierżoniowie oraz Strategię Rozwoju w Żmigrodzie (w sumie 4 spotkania);
 • kampania informacyjna na rzecz Konsultacji Społecznych (spot reklamowy, artykuły prasowe, film animowany);
 • konferencja upowszechniająca.

Liczba osób, które skorzystały ze szkoleń: 126, w tym 61 przedstawicieli JST, 65 przedstawicieli NGO . Ze wsparcia skorzystało 18 organizacji członkowskich DFOP.

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Realizacja: 02-06.2013r.

Budżet: 40 000,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: promocja aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy. Beneficjenci: organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych oraz organizacje z Dolnej Saksonii.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • szeroka promocja wydarzenia (plakaty, spoty, media społecznościowe, artykuły w prasie, banery itp.);
 • 3 panele dyskusyjne, w których udział wzięło 60 osób;
 • konferencja trójsektorowa z udziałem ekspertów i gości, m.in. Wicemarszałka Województwa – Jarosława Mołonia, Jakuba Wygnańskiego, Krzysztofa Balona – Przewodniczącego RDPP (ponad 120 uczestników);
 • Targi Organizacji Pozarządowych, w których udział wzięło 100 organizacji z terenu całego Dolnego Śląska, w tym 17 organizacji członkowskich DFOP.
Europejski Rok Obywatelski na Dolnym Śląsku – aktywne społeczeństwo, strażnicze organizacje i działająca młodzież

Realizacja: 01.08.2013r. – 31.12.2013r.

Budżet: 24 305,00 zł

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu: zwiększenie świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat znaczenia społeczeństwa, dialogu obywatelskiego, mechanizmu obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie wiedzy z zakresu prowadzenia działań strażniczych.

Beneficjenci: aktywni obywatele Dolnego Śląska oraz organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem działań strażniczych.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • dwa spotkania informacyjne dotyczące dostępu do informacji publicznej;
 • stworzenie bloga i profilu na Facebooku;

W ramach projektu zaplanowano:

 • organizację trzydniowego cyklu szkoleniowego „Jak zostać Watchdogiem?” w dniach 29.11.2013r., 6.12.2013r. i 12.12.2013r. w Legnicy;
 • organizacje spotkania informacyjnego w Lubinie 25.11.2013r.;
 • emisja spotów radiowych i artykułów prasowych;
 • organizacja konferencji „Obywatele Dolnego Śląska – obywatele Europy”.
Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku

Realizacja: 05.2013r. – 12.2013r.

Budżet: 111 490,00 zł

Finansowanie: Program Operacyjny FIO. Wkład własny finansowany z UMWD.

Cel projektu: zwiększenie roli i efektywności działań DFOP poprzez rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji członkowskich. Beneficjenci: organizacje członkowskie DFOP oraz współpracujące.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • 2-dniowe szkolenie z zakresu zarządzania organizacją, w której uczestniczyło 6 przedstawicieli organizacji członkowskich;
 • 1-dniowe szkolenie z zakresu dostępu do informacji, w której uczestniczyło 6 przedstawicieli organizacji członkowskich;
 • wsparcie marketingowe w postaci strony www (5 stron) oraz księgi logotypów (5 ksiąg);
 • ze wsparcia skorzystało 10 organizacji członkowskich;
 • ulotka promocyjna DFOP oraz narzędzia wzmacniające tożsamość – smyczki, zawieszki, kalendarze;
 • spotkanie strategiczne oraz walne Zebranie Organizacji Członkowskich DFOP.
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu

Realizacja: 01.2013r. – 04.2015r.

Budżet: 1 531 853,83 zł

Finansowanie: DWUP w ramach EFS.

DFOP jako partner Lidera projektu – Fundacji „Merkury”

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ES w regionie wałbrzyskim, zapewniający usługi dla podmiotów ES, osób fizycznych prawnych. Beneficjenci: podmioty ES w szczególności stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, podmioty instytucji rynku pracy i integracji społecznej.

Działania DFOP: promocja Ekonomii Społecznej, w tym spoty, artykuły w prasie, poradnik ES oraz realizacja warsztatów tematycznych w regionie wałbrzyskim.

Zostało zrealizowanych 10 dwudniowych warsztatów tematycznych, z których skorzystało 114 osób z organizacji pozarządowych, w tym 22 z organizacji członkowskich.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu

Realizacja: 01.2013r. – 04.2015r.

Budżet: 1 663 399,63 zł

Finansowanie: DWUP w ramach EFS.

Projekt realizowany przez DFOP w partnerstwie z Fundacją „Merkury” i LSIO.

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ES w regionie wrocławskim oraz zapewnienie usług dla podmiotów ES, osób fizycznych i prawnych. Beneficjenci: Podmioty ES, a w szczególności stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, podmioty instytucji rynku pracy i integracji społecznej.

W ramach projektu funkcjonował Inkubator Ekonomii Społecznej.

Zrealizowanych został szereg działań:

 • ze wsparcia doradczego w inkubatorze, doradztwa specjalistycznego, szkoleń/warsztatów wizyt skorzystało ponad 230 Podmiotów Ekonomii Społecznej/359 osób;
 • przeprowadzono ponad 450 godzin porad prawnych i księgowych (indywidualnych i grupowych);
 • w wyniku wsparcia doradczego powstało 11 nowych PES;
 • 5 spółdzielni socjalnych oraz 6 organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej otrzymało wsparcie marketingowe w postaci strony www, materiałów promocyjnych, ulotek, artykułów, itp.;
 • zostały przeprowadzone 3 lustracje dla 3 Spółdzielni Socjalnych;
 • zostało zrealizowanych ponad 350 godzin szkoleń i warsztatów dla podmiotów i osób fizycznych;
 • odbyły się 4 wizyty studyjne w Koninie, Łodzi i w Byczynie;
 • wsparcie animatorki dla 4 sieci/partnerstw lokalnych w Górze, Strzelinie, Żmigrodzie i Oławie oraz tworzenie nowej sieci współpracy w gminie wiejskiej Oława (partnerstwa były wspierane przez animatorkę);
 • został wydany poradnik, prowadzone były działania promocyjne (spoty, artykuły w prasie).
AKCJA AKACJA 2012

Realizacja: 2012 rok

DFOP po raz kolejny nagrodził Niezwykła Dolnoślązaczkę w ramach konkursu Akcja Akacja”. Wybrano też Niezwykłego Dolnoślązaka 2010 r. w ramach „Akcji Dąb”. Do konkursu zgłoszonych zostało 50 osób, 25 Pań i 25 Panów. Finalistami zostali: Luise Trager i Stanisław Miazga.

„Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym” – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska

Realizacja: 03-12.2012r.

Budżet: 26 340,00 zł

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt powstał w odpowiedzi na analizę potrzeb i barier, które napotykają zarówno kobiety, jak i mężczyźni w swoim miejscu pracy – w obszarze stosowania zasady równości płci.

Z naszych doświadczeń w realizacji wcześniejszych projektów, w tym w szczególności badań jakościowych, zauważyliśmy wyraźną potrzebę wspierania zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu rzetelnej wiedzy na temat praktycznych zastosowań i możliwości stosowania równości płci w środowisku pracy, w swoim zespole pracowniczym i w najbliższym otoczeniu.

Projekt oferował szerokie wsparcie edukacyjne, konsultacyjne i informacyjne dla wszystkich zainteresowanych tematyką stosowania perspektywy płci społeczno- kulturowej w życiu społecznym i publicznym. Beneficjentami byli przedstawiciele NGO oraz JST.

Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

Realizacja: 01.01.2012r. – 31.12.2013r.

Budżet: 3 658 137,00 zł

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.

Cel projektu: zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz inicjowania współpracy międzysektorowej poprzez rozwój 16 inkubatorów na Dolnym Śląsku.

Beneficjenci: organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska, szczególnie z terenów małomiejskich i wiejskich oraz aktywni obywatele chcący się zaangażować w działania na rzecz III sektora.

Sieć obejmowała całe województwo dolnośląskie, a Inkubatory NGO były zlokalizowane w następujących miejscowościach: Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Wołowie, Strzelinie oraz Oławie.

Projekt polegał na zapewnieniu kompleksowej pomocy dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. W ramach działalności sieci prowadzone były między innymi:

 • doradztwo stacjonarne, wyjazdowe i specjalistyczne,
 • wsparcie infrastrukturalne,
 • spotkania animacyjne,
 • powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych,
 • biuletyn informacyjny.
AKCJA AKACJA 2011

Realizacja: 2011 rok

DFOP po raz 6 nagrodził Niezwykła Dolnoślązaczkę w ramach konkursu Akcja Akacja”. Po raz drugi wybrano też Niezwykłego Dolnoślązaka 2010 roku w ramach „Akcji Dąb”. Do konkursu zgłoszonych zostało 81 osób, 42 Panie i 39 Panów. Finalistami zostali: Alicja Szatkowska i ks. Franciszek Głód. Podczas uroczystej Gali laureaci posadzili swoje drzewa.

Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej

Realizacja: 04.2011 r. – 09.2013r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4. Projekty innowacyjne. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach EFS.

Realizatorzy: RCWIP, FAL, DFOP, FRES, Stowarzyszenie SZANSA.

Cel projektu: zwiększenie zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej poprzez utworzenie Funduszu Pożyczkowo – Poręczeniowego na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt miał również przyczyniać się do zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ES oraz rozwoju i profesjonalizacji oferowanych usług przez podmioty ES. Beneficjenci: wszystkie instytucje ekonomii społecznej rozwijające swoją działalność, 10 instytucji ekonomii społecznej z obszaru Dolnego Śląska, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Zadania DFOP: upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki.

Gender – trudne równania

Realizacja: 06.2011r. – 12.2011r.

Budżet: 52 700,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród uczestników z regionu Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming – zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi, wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym. Beneficjentami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

PDF Pobierz Gender – trudne równania

Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Realizacja: 01.2011r. – 12.2012r.

Budżet: 1 288 566,00 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.3. – Projekty Innowacyjne.

Projekt realizowany przez DFOP w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i heapmail sp.z.o.o.

Głównym celem projektu było stworzenie, przetestowanie i wprowadzenie do końca 2012 roku innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla województwa dolnośląskiego, służących wsparciu sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), przyczyniającego się do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju MŚP na terenie Dolnego Śląska.

Projekt przyczynił się do podniesienia jakości i zwiększenia ilości zawieranych przez przedstawicieli sektora biznesu i organizacje pozarządowe międzysektorowych partnerstw w kontekście wspólnego zaplanowania i zastosowania strategii CSR (społecznie odpowiedzialny biznes). Adresatami projektu byli przedstawiciele wszystkich trzech sektorów z regionu Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Realizacja: 04-12.2011r.

Budżet: 369 790,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt realizowany był w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.

Celem strategicznym projektu było zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych, animującej i integrującej organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska, poprzez zwiększenie profesjonalizacji działań i integracji dolnośląskiego środowiska pozarządowego. Jednym z odbiorców zadań były Jednostki Samorządu Terytorialnego, które uczestniczyły w spotkaniach informacyjnych, Forach Organizacji Pozarządowych i szkoleniach; współpracowały również przy realizacji Forów.

W kwietniu 2011 roku w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” rozpoczęła działalność sieć 18 Punktów Konsultacyjno – Doradczych, w tym 5 mobilnych inkubatorów, na terenie Dolnego Śląska. Sieć objęła województwo dolnośląskie, a punkty doradcze zlokalizowane zostały w następujących miejscowościach: Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Głogowie i Żmigrodzie.

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego oznacza kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Wsparcie wdrażania projektów PO KL w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw – ponadregionalna sieć współpracy.

Realizacja: 01.01.2010r. – 30.06.2011r.

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych była jednym z siedmiu partnerów projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, którego celem było podniesienie poziomu wdrażania PO KL, poprzez:

 • Utworzenie międzyregionalnej sieci współpracy w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw obejmującej Partnerów z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego oraz partnerów społecznych z województwa dolnośląskiego.
 • Poprawę dostosowania wsparcia PO KL w zakresie adaptacyjności do potrzeb regionalnych, w tym ukierunkowanie wsparcia na kolejne lata realizacji programu.
 • Wypracowanie standardów partnerstwa jako formy współpracy przy realizacji projektów w obszarze adaptacyjności.

Federacja odpowiadała za przeprowadzenie przeglądu dobrych praktyk projektów partnerskich z obszaru adaptacyjności. W tym celu stworzony został jednolity kwestionariusz i rozesłany do koordynatorów projektu. W sumie zebrano 18 opisów projektów partnerskich z obszaru adaptacyjności.

AKCJA AKACJA 2010

Realizacja: 2010 rok

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

DFOP po raz 5 nagrodził Niezwykła Dolnoślązaczkę w ramach konkursu Akcja Akacja”. Po raz pierwszy wybrano też Niezwykłego Dolnoślązaka 2010 r. w ramach „Akcji Dąb”. Do konkursu zgłoszonych została rekordowa liczba kandydatur, bo aż 89 w tym 32 Panów i 57 Pań. Wybór laureatów nie był prosty, gdyż właściwie wszyscy kandydaci zostali już wyróżnieni – są inspiracją dla osób, z którymi pracują i dla których nierzadko stanowią inspirację. Niezwykłą Dolnoślązaczką została Agnieszka Pasławska z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, a Niezwykłym Dolnoślązakiem Marek Sadowski ze Stowarzyszenia Regionalnego „Nadodrzański Zakątek”. Kapituła konkursu przyznała też kilka wyróżnień. 20 października 2010 roku odbyła się uroczysta Gala w Parku Stanisława Tołpy, podczas której laureaci posadzili symbolicznie swoje drzewa. Pani Agnieszka – Akację, a Pan Marek drzewko Dębu.

Partnerstwo Trójstronne na Rzecz Rozwoju

Realizacja: 05-12.2010r.

Budżet: 82 811,29 zł

Projekt współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Operatorem programu było Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Partnerami w projekcie były: ukraińska Sieć „Inicjatywy Społeczne na Ukrainie” oraz Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny z siedzibą w Görlitz.

Celem głównym projektu „Trójstronne partnerstwo dla rozwoju” było nawiązanie partnerstwa federacyjnych organizacji pozarządowych poprzez transfer wiedzy i doświadczenia z Regionów Zachodnich na wschód Europy i wzajemną integrację środowisk organizacji federacyjnych tworzących sieć kontaktów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Projekt skierowany był do organizacji członkowskich DFOP i realizowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego.

„Aktywne kobiety, aktywni mężczyźni – III sektor jako rynek pracy” – kampania społeczna na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Realizacja: 09-10.2010r.

Budżet: 38 910,00 zł

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i szans rozwojowych kobiet i mężczyzn w wieku 50 + poprzez promowanie i upowszechnianie idei aktywności obywatelskiej i zawodowej tej grupy społecznej w III sektorze na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od września do listopada 2010 r. W ramach realizowanego projektu odbyło się 6 spotkań informacyjnych, w których w sumie wzięło udział 131 osób.

Centra Wsparcia NGO - projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych

Realizacja: 10.2010r. – 12.2011r.

Budżet: 1 977 572,44 zł

Projekt współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt Partnerski Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Głównym celem projektu był rozwój potencjału III sektora w województwach dolnośląskim i opolskim poprzez rozszerzenie oferty czterech istniejących i czterech nowoutworzonych Centrów Wsparcia NGO. Adresatami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane tematyką dotyczącą III sektora, gotowe do założenia stowarzyszenia lub fundacji.

W ramach projektu wspierane były również istniejące i nowopowstałe Centra Wsparcia NGO w Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Trzebnicy oraz Strzelcach Opolskich.

AKCJA AKACJA 2009

Realizacja: 2009 rok

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Konkurs o tytuł niezwykłej Polki, którego celem było wyróżnienie i nagrodzenie kobiet aktywnych i twórczych, które w sposób szczególny przyczyniały się do rozwoju swoich środowisk lokalnych, jak również społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodą finałową konkursu było uroczyste zasadzenie drzewa akcji w Parku Słowackiego w centrum Wrocławia. W spotkaniu finałowym uczestniczyło 50 osób z terenu Dolnego Śląska. Laureatką została Pani Bożena Mulik ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”. DFOP był po raz czwarty organizatorem konkursu.

Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO

Realizacja: 04.2009r. – 11.2010r.

Budżet: 883 794,00 zł

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DFOP jako partner Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Projekt skierowany na wsparcie pracowników administracji samorządowej w zakresie wypracowania i wdrażania procedur współpracy oraz realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy dolnośląskich urzędów gmin i starostw posiadają doświadczenie i wiedzę w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – w związku z tym celem projektu było również budowanie środowiska osób i instytucji współdziałających i wymieniających doświadczenia w wymienionej tematyce.

PDF Pobierz Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO

Przejrzysty Kapitał

Realizacja: 2009 rok

Budżet: 37 550,00 zł

Projekt finansowany przez Fundację im Stefana Batorego.

Projekt „Przejrzysty Kapitał” miał za zadanie monitoring działań Instytucji Pośredniczących (I i II stopnia) we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku.

FOSA – Federacja Organizacji Silnych i Aktywnych

Realizacja: 06.2009r. – 05.2010r.

Budżet: 146 990,00 zł

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu było merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału wśród organizacji pozarządowych zrzeszonych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uwzględniając potrzeby i priorytety organizacji członkowskich wypracowane podczas Walnego Zebrania na rok 2009.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia warsztatowe ze współpracy organizacji z samorządem, w których uczestniczyli przedstawiciele zarówno NGO jak i administracji publicznej. Przedstawiciele administracji byli zapraszani również na spotkania dotyczące prac nad wieloletnim programem współpracy.

„Mam prawo” kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa

Realizacja: 08.2009r. – 01.2011r.

Budżet: 658 510,00 zł

Projekt finansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem głównym projektu było zwiększenie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie wiedzy z zakresu prowadzenia działań strażniczych wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

W ramach projektu zostały przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące prawa i dostępu obywateli do informacji publicznej, adresowane również do przedstawicielek i przedstawicieli samorządów oraz cykle szkoleniowe, których problematyka obejmowała również zasady partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym.

Ekonomia Społeczna – szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna

Realizacja: 2009r. – 2011r.

Budżet: 302 765,98 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu była promocja i upowszechnienie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej poprzez wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ekonomii społecznej (ES). Adresatami projektu byli: przedstawiciele instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Projekt dostępny był również dla osób fizycznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.

AKCJA AKACJA 2008

Realizacja: 2008 rok

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Konkurs o tytuł niezwykłej Polki, którego celem było wyróżnienie i nagrodzenie kobiet aktywnych i twórczych, które w sposób szczególny przyczyniały się do rozwoju swoich środowisk lokalnych, jak również społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodą finałową konkursu było uroczyste zasadzenie drzewa akcji w Parku Słowackiego w centrum Wrocławia. W spotkaniu finałowym uczestniczyło 50 osób
z terenu Dolnego Śląska. DFOP był po raz trzeci regionalnym koordynatorem ogólnopolskiego konkursu.

DFOP – profesjonalne wsparcie dla III sektora

Realizacja: 07.2008r. – 12.2008r.

Budżet: 95 300,00 zł

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO.

Celem głównym projektu było merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału wśród organizacji pozarządowych zrzeszonych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, uwzględniając potrzeby i priorytety organizacji członkowskich wypracowane podczas Walnego Zebrania na rok 2008.

W wyniku realizacji projektu były realizowane usługi konsultacyjno-informacyjne, szkolenia, spotkania oraz powstało Forum organizacji członkowskich DFOP.

PDF Pobierz DFOP – profesjonalne wsparcie dla III sektora

Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi

Realizacja: od grudnia 2006 roku

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych uczestniczyła w projekcie „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi”. Jego celem było stworzenie w największych miastach Polski sieci tzw. lokalnych brokerów, których zadaniem będzie czuwanie nad procesem współpracy wolontariuszy z firm z organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu odbyły się:

 • Warsztaty „Bliskie spotkania III sektora” – przeszkolonych zostało 15 osób.
 • Seminarium „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi”, które odbyło się 8 listopada 2007 r. we Wrocławiu. W seminarium uczestniczyło ok. 30 osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz 10 przedstawicieli biznesu.
AKCJA AKACJA 2007

Realizacja: 2007 rok

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Konkurs o tytuł niezwykłej Polki, którego celem było wyróżnienie i nagrodzenie kobiet aktywnych i twórczych, które w sposób szczególny przyczyniały się do rozwoju swoich środowisk lokalnych jak również społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodą finałową konkursu było uroczyste zasadzenie drzewa akcji w Parku Słowackiego w centrum Wrocławia. W spotkaniu finałowym uczestniczyły 23 Panie
z terenu Dolnego Śląska, które zostały nagrodzone drobnymi upominkami. AKCJA była realizowana przez Fundację „Partners” Polska (www.fpp.org.pl) we współpracy z lokalnymi organizacjami i grupami nieformalnymi. DFOP był po raz drugi regionalnym koordynatorem ogólnopolskiego konkursu.

Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej z Europy Zachodniej do Polski

Realizacja: 2007r.-2008r. (18 miesięcy) na terenie całej Polski

Budżet: 77 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach IW EQUAL.

Celem projektu było stworzenie modelu ekologicznej działalności gospodarczej oraz zwiększenie miejsc pracy oraz osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą, z szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy w organizacjach pozarządowych. W ramach projektu Federacja odpowiedzialna była za upowszechnianie i promocję wypracowanego modelu projektu. Przeprowadzonych zostało 22 spotkań informacyjnych na terenie całej Polski, na których były upowszechniane rezultaty projektu w postaci modelu ekologicznej działalności gospodarczej, w spotkaniach uczestniczyło ponad 400 przedstawicieli/-ek sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego.

BDR – Bank Drugiej Ręki

Realizacja: 03-09.2006r.

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Federacja uczestniczyła w projekcie „Bank drugiej ręki – nowe drogi rozwoju” którego celem była próba powstania lokalnego Banku Drugiej Ręki na terenie Wrocławia. BDR to bank zajmujący się pozyskiwaniem i dystrybucją darów rzeczowych w tym używanego sprzętu komputerowego.

AKCJA AKACJA 2006

Realizacja: 2006 rok

Budżet: projekt pozafinansowy realizowany przez DFOP.

Konkurs o tytuł niezwykłej Polki, którego celem było wyróżnienie i nagrodzenie kobiet aktywnych i twórczych, które w sposób szczególny przyczyniały się do rozwoju swoich środowisk lokalnych, jak również społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodą finałową konkursu było uroczyste zasadzenie drzewa akcji w Parku Słowackiego w centrum Wrocławia. W spotkaniu finałowym uczestniczyło 18 Pań z terenu Dolnego Śląska, które zostały nagrodzone drobnymi upominkami. AKCJA była realizowana przez Fundację „Partners” Polska (www.fpp.org.pl) we współpracy z lokalnymi organizacjami i grupami nieformalnymi. DFOP był regionalnym koordynatorem ogólnopolskiego konkursu.

Partnerstwo dla przyszłości

Realizacja: 08-10.2006r.

Budżet: 4 610,00 zł

Projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt realizowany w ramach szkoły Liderzy PAFW. Celem projektu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym na terenie Dolnego Śląska poprzez budowanie partnerstwa i zwiększenie współpracy między administracja publiczną i organizacjami pozarządowymi.

Przejrzysty Samorząd

Realizacja: 12.2006r. – 10.2007r.

Budżet: 15 000,00 zł

Projekt finansowany przez Fundację Batorego.

Celem projektu, realizowanego w ramach programu Organizacje Strażnicze, było zwiększenie kontroli społecznej nad planowaniem, wydatkowaniem i rozliczaniem pieniędzy publicznych na poziomie samorządów lokalnych. Do udziału w projekcie zaproszeni byli samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych oraz media.

W ramach projektu odbyły się również 3 spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządów lokalnych w Miliczu, Długołęce i Dzierżoniowie. W spotkaniach wzięło udział 50 osób. Na spotkaniach uczestnicy w grupach pracowali nad stworzeniem rocznego programu współpracy, a także karty współpracy. W wyniku realizacji zadania powstał Raport o wydatkowaniu środków na działalność społeczną w gminach i powiatach Dolnego Śląska.

PDF Pobierz Raport o współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem terytorialnym Dolnego Śląska_2007

 

PDF Pobierz Zestawienie danych na temat współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a gminami i powiatami na Dolnym Śląsku

 

PDF Pobierz Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Konsolidacja działań na rzecz rozwoju III sektora na Dolnym Śląsku

Realizacja: 07.2006r. – 12.2007r.

Budżet: 113 900,00 zł

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem zadania „Konsolidacja działań na rzecz rozwoju III sektora na Dolnym Śląsku” było zwiększenie aktywności i integracji organizacji pozarządowych zrzeszonych w DFOP poprzez wzmocnienie potencjału organizacji jako istotnego elementu rozwoju lokalnego. Grupę docelową stanowiły organizacje pozarządowe funkcjonujące w obszarze województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszonych lub zainteresowanych przystąpieniem do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ważnym elementem były spotkania branżowe, m.in. z organizacjami wspierającymi kobiety, a także wizyty studyjne i szkolenia. Przedstawiciele administracji zapraszani byli na spotkania z organizacjami i włączani w działania projektowe.

PDF Pobierz Konsolidacja działań na rzecz rozwoju III sektora na Dolnym Śląsku

Skip to content