DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ZRZESZAJĄCY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, DZIAŁAJĄCY OD 2004 ROKU NA RZECZ III SEKTORA.

 

PODSTAWOWYM ZADANIEM FEDERACJI JEST BUDOWANIE PŁASZCZYZNY DO WSPÓŁPRACY, WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ
ORAZ INICJOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ SEKTORA POZARZĄDOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU.

2004-2023

lat działalności

zrzeszamy

organizacji członkowskich

zrealizowaliśmy ponad

projektów

pozyskaliśmy ponad

milionów złotych na działania projektowe

3 marca 2023 roku
TRZECIE URODZINY CENTRUM NA PRZEDMIEŚCIU

DFOP W LICZBACH:
 • 7 Dolnośląskich Kongresów Obywatelskich – coroczny udział kilkuset aktywnych obywateli: z Dolnego Śląska oraz zaproszonych gości z całego kraju;
 • 5 Kongresów Wrocławskich Organizacji Pozarządowych dla osób związanych z wrocławskim środowiskiem pozarządowym;
 • 4 edycje Targów NGO
 • 8 lat prowadzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego;
 • Koalicja Wrocławskich NGO (powołanie i koordynowanie Koalicją na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław i Wrocławskich NGO. 
 • udział przedstawicieli DFOP w ważnych dla sektora pozarządowego gremiach konsultacyjno-doradczych: Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym ES, Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020, Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Forum Terytorialnym;
 • 19 lat zwiększenia roli i efektywności działań DFOP poprzez rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji członkowskich;
 • 19 lat merytorycznego wzmacniania potencjału ngo zrzeszonych w Federacji przy uwzględnieniu potrzeb i priorytetów organizacji członkowskich;
 • 19 lat wzmacniania aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy;
 • 19 lat inicjowania powstawania partnerstw oraz uczestnictwo i współpraca w partnerstwach, których celem była realizacja zadań statutowych Federacji.
CELE FEDERACJI
 • Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska.

 • Realizacja zadań z obszarów pożytku publicznego.

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.

 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.

 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku.

 • Opiniowanie prawodawstwa.

 • Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

 • Wspieranie działalności organizacji członkowskich.

 • Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

 • Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi.

 • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi na Dolnym Śląsku Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

In recent times, attention on sustainability is increasingly growing. The Next Generation EU dedicates great part of its funds to ecological and green transition, while the new European Green Deal provides an action plan to make the EU’s economy sustainable, in line with SDGs from Agenda 2030. In order to seize these opportunities, it is essential to create flexible and updated education and training opportunities in the sector of green tourism.

The project has a duration of 24 months and its main target groups are people that obtained a tourist qualification and never entered the job market or lost their job and NEETs.

These are the project objectives:
1 – Developing competences in the field of green tourism through the creation of 3 international CVET curriculum focused on sustainable hospitality and services, ecological transition, valorisation of territories and communities.
2 – Increasing the quality and relevance of CVET training activities.
3 – Enhancing the exchange and cooperation between CVET providers and companies and organisations active in the field of green tourism at international level, boosting their ability to operate in transnational cross-border and cross-sectoral synergies.
4 – Deepening the interest and motivation of potential VET learners towards green jobs in the tourism sector and continuous education and training.

The project brings together 6 European partners with experience in the CVET and sustainable tourism fields:

 • Leading partner, IFOM Soc. Coop. Sociale, Italy
 • EBA, Portugal
 • Europroodos educational group single member private company, Greece
 • Ecosystem Europe Association, Bulgaria
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polonia
 • Nida culture and tourism information centre „Agila”, Lithuania

PARTNERZY DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Skip to content