Włącz się w kampanię społeczną!

Działamy na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami. Chcemy zwiększyć świadomość na temat funkcjonowania, udogodnień oraz savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej.
„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU – VI DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI W KRZYŻOWEJ
autor fotografii: Grzegorz Stadnik

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi na Dolnym Śląsku Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

WITAJCIE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

JESTŚMY ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYM OD 2004 ROKU NA RZECZ III SEKTORA. Naszym podstawowym zadaniem jest budowanie płaszczyzny do współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.

2004-2022

lat działalności

zrzeszamy

organizacji członkowskich

zrealizowaliśmy ponad

projektów

pozyskaliśmy ponad

milionów złotych na działania projektowe

DFOP W LICZBACH:
 • 6 Dolnośląskich Kongresów Obywatelskich – coroczny udział kilkuset aktywnych obywateli: z Dolnego Śląska oraz zaproszonych gości z całego kraju;
 • 5 Kongresów Wrocławskich Organizacji Pozarządowych dla osób związanych z wrocławskim środowiskiem pozarządowym;
 • 4 edycje Targów NGO
 • 8 lat prowadzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego;
 • Koalicja Wrocławskich NGO (powołanie i koordynowanie Koalicją na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław i Wrocławskich NGO. 
 • udział przedstawicieli DFOP w ważnych dla sektora pozarządowego gremiach konsultacyjno-doradczych: Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym ES, Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020, Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Forum Terytorialnym;
 • 18 lat zwiększenia roli i efektywności działań DFOP poprzez rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji członkowskich;
 • 18 lat merytorycznego wzmacniania potencjału ngo zrzeszonych w Federacji przy uwzględnieniu potrzeb i priorytetów organizacji członkowskich;
 • 18 lat wzmacniania aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy;
 • 18 lat inicjowania powstawania partnerstw oraz uczestnictwo i współpraca w partnerstwach, których celem była realizacja zadań statutowych Federacji.
NASZE CELE:
 • Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska.
 • Realizacja zadań z obszarów pożytku publicznego.

 • Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.

 • Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.

 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku.

 • Opiniowanie prawodawstwa.

 • Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

 • Wspieranie działalności organizacji członkowskich.

 • Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

 • Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi.

 • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

PARTNERZY DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Skip to content