FUNDACJA DFOP

Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych powstała w roku 2015 roku w celu wzmocnienia dotychczasowych działań Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wspierania jej organizacji członkowskich oraz innych organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w obszarach pożytku publicznego.

W skład zespołu FDFOP wchodzi kadra, która współpracowała z DFOP przy wielu projektach oraz przedsięwzięciach. Osoby zaangażowane w pracę w Fundacji to wykwalifikowani specjaliści posiadający niezbędne doświadczenie i wiedzę w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz krajowych. Kadra realizowała do tej pory wiele przedsięwzięć finansowanych, min. ze środków Unii Europejskiej, POFIO, Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wrocław oraz Fundacji „Batorego” i posiada ogromne doświadczenie w koordynacji oraz realizowaniu, rozliczaniu, monitorowaniu i ewaluacji projektów w tym ze szczególnym uwzględnieniem projektów ponadnarodowych.

 

Władze

Prezes:
Marta Godlewska-Michałowska
e-mail: marta.michalowska@dfop.org.pl

Adres:

Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2
50-004 Wrocław

„Nowe miejsca reintegracji w „Żmigrodzkim KIS-ie” szansą na rozwój społeczny i zawodowy”

Finansowanie: Projekt „Nowe miejsca reintegracji w „Żmigrodzkim KIS-ie” szansą na rozwój społeczny i zawodowy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja.

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020

Budżet: 427 712,50 zł

Realizatorzy:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej,
  • Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
  • Gmina Żmigród

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty Klubu Integracji Społecznej wspierającej proces integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w szczególności osób z niepełnosprawnościami z terenu gmin Żmigród i Obornik Śląskich. Celem jest również stworzenie nowych miejsc w Klubie Integracji Społecznej.

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej w tym 33 osoby niepełnosprawne.

Dla uczestników Klubu Integracji Społecznej zaplanowano specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, trening kompetencji społecznych, doradztwo prawne, działania animacyjne, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, zajęcia dot. zdrowego stylu życia i poprawy wizerunku, kusy i szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty komputerowe.

Kadra Fundacji DFOP zaangażowana była w realizację następujących projektów:

„Kompleksowe wsparcie osób oddalonych od rynku pracy w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Żmigród”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, oś piorytetowa 9 włączenie społeczne, działanie; 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowego Klubu Integracji Społecznej w gminie Żmigród, którego wsparcie i działania przyczynią się do wzrostu poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkałych na terenie gminy Żmigród w okresie XII. 2017 – II. 2019.

Grupę docelową stanowi 18 osób (14 K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, korzystających ze wsparcia OPS w Żmigrodzie, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach lub ich nie posiadający, zarejestrowanych w PUP, bez prawa do zasiłku i spełniających co najmniej jedną przesłankę z art. 1 ust 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym:
• III profil 8 osób (6 K) – wszystkie formy wsparcia.
• II profil 10 osób (8 K) – wszystkie formy wsparcia z wyłączeniem wsparcia o charakterze zawodowym.

Proces wsparcia uczestników projektu będzie odbywać się poprzez instrumenty aktywnej integracji.
Partnerzy realizujący zadanie: Fundacja „Merkury” i Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Żmigrodzki KIS”
ul. Wrocławska 12,
55-140 Żmigród
tel./fax 71 385 27 58
Klub oferuje: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, prawne, poradnictwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy.

Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowany do pracujących mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocławia realizowany przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”

Okres realizacji: 01.08.2016-01.08.2018

Źródło: program realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działanie 8.7 – Aktywne i zdrowe starzenie się 8.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie odsetka wykrywanych nowotworów jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania oraz zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków zachorowania na raka, poprzez wprowadzenie programu kolonoskopii profilaktycznej. Program profilaktyki raka jelita grubego skierowany był do osób w wieku 55-64 lat, zarówno do osób bez objawów klinicznych, jak
i osób z objawami choroby oraz do osób w wieku 25-65 lat pochodzących z rodziny z potwierdzonym obciążeniem genetycznym.

Wsparcie na starcie - tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy

Okres realizacji: 01.11.2017r. -31.10.2019r.

Źródło: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Fundacja „Merkury”. Partnerzy Projektu: Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z. o. o., Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

Uczestnikami projektu (UP) było 70 osób (w tym min. 60% kobiet ) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu:
– niskich kwalifikacji i/lub
– wieku (powyżej 50+) i/lub
– płci (K)i/lub
– niepełnosprawności i/lub
– długotrwałego bezrobocia,
a którzy byli zainteresowani otwarciem własnej działalności gospodarczej.

Wrocław Miastem Dialogu

Okres realizacji: 24.10-31.12.2016r.

Źródło: projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie struktur dialogu i współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław, poprzez zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych dla NGO i urzędników. Beneficjentami były wrocławskie organizacje pozarządowe oraz aktywni obywatele, którzy chcieli zacząć działać w III sektorze.

II Dolnośląski Kongres Obywatelski

Okres realizacji: 2016r.

Źródło: współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Partnerstwo z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Fundacją Merkury oraz organizacjami pozarządowymi z Dolnego Śląska.

Celem głównym projektu jest coroczne wzmocnienie aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy na terenie Dolnego Śląska. W każdym Kongresie bierze udział kilkuset uczestników, organizowane są panele dyskusyjne i gale konkursowe. To największe wydarzenie sektora obywatelskiego w regionie i największe spotkanie ludzi, którzy działają społecznie.

Ośrodek wspierania ekonomii społecznej w Wałbrzychu

Okres realizacji: 01.2013r. – 04.2015r.

Źródło: współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.

Partnerstwo z Fundacją „Merkury” (lider). Projekt realizowany w komponencie ponadnarodowym – partnerstwo z PES z Włoch.

Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim zapewniającej w sposób komplementarny i łączny usługi dla podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych i osób prawnych wymienionych w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Projekt skierowany był do podmiotów ekonomii społecznej prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), instytucji rynku pracy i integracji społecznej, osób fizycznych oraz prawnych.

Fundusz pożyczkowo poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej

Okres realizacji: 01.04.2011r. – 30.09.2013r.

Źródło: współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, projekt innowacyjny

Partnerstwo z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (lider), Forum Aktywności Lokalnej i Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt z komponentem ponadnarodowym – partnerstwo z PES z Włoch.

Celem projektu było zwiększenie zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej poprzez utworzenie Funduszu Pożyczkowo – Poręczeniowego na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt ma również przyczyniać się do zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ES oraz rozwoju i profesjonalizacji oferowanych usług przez podmioty ES. W ramach projektu pożyczek udzielono 11 podmiotom na łączną sumę 365 tys. zł, przy czym najwyższa jednorazowa pożyczka wyniosła 45 tys. zł

Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Okres realizacji: 01.2011r. – 04.2013r.,

Źródło: współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, projekt innowacyjny

Partnerstwo z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i firmą heapmail solutions sp.z o.o

Głównym celem projektu było stworzenie, przetestowanie i wprowadzenie do końca 2012r. innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla województwa dolnośląskiego służących wsparciu sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), przyczyniającego się do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju MŚP na terenie Dolnego Śląska. Realizowany był również program Małych Grantów do 5 tys. zł. Przyznanych zostało 20 grantów dla NGO, na projekty realizowane we współpracy z biznesem. W 2013r. projekt został poszerzony o komponent ponadnarodowy – partnerem była PES z Włoch.

Skip to content