Zespół Biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Maria Lewandowska-Mika

Od czerwca 2019 roku – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organziacji Pozarządowych. Magister Pedagogiki na kierunku Animacja Społeczno – Kulturalna, absolwentka Podyplomowych Studiów: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, absolwentka „Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych” Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Programu Liderzy PAFW oraz Szkoły Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych. Członkini Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Koordynatorka wielu projektów finansowanych z UE. W organizacji zajmuje się zarządzaniem, planowaniem i koordynowaniem działań DFOP.

E-mail: maria.mika@dfop.org.pl

Agata Bulicz

Animatorka partnerstw lokalnych. Socjolożka, doktorat w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanej przez Collegium Civitas. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym. W Federacji zajmuje się również badaniami społecznymi i konsultacjami. Pracę ze społecznościami lokalnymi oraz z samorządami traktuje jako swoją życiową pasję. Koordynuje działaniami w corocznym Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych oraz Koalicji ds. wdrażania Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi.

E-mail: agata.bulicz@dfop.org.pl

Marta Godlewska-Michałowska

Socjolożka z wieloletnią współpracą z instytutami badania opinii. Pracowała jako dziennikarz, redaktor i wydawca w tygodniku lokalnym. Koordynowała pracami 11-podmiotowego Partnerstwa na rzecz rewitalizacji Zajezdni Dąbie (projekt Czasoprzestrzeń | Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych w Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”). Koordynatorka projektów w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (m.in. II edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty oraz Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw PO FIO 2018-2019). Animatorka działań na rzecz tworzenia sieci współpracy wrocławskich NGO. Zarządza profilami projektowymi Federacji oraz stronami internetowymi. Tworzy kampanie, treści i grafiki promocyjne. Współautorka i administrator portalu dla wrocławskich organizacji pozarządowych www.wro-ngo.pl

E-mail: marta.michalowska@dfop.org.pl

Daria Sudoł

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej o specjalności „Kultura i Media” oraz „Public Relations” na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalistka ds. Public Relations działająca w branży kreatywnej i artystycznej. Krytyczka kultury, nauczycielka akademicka, dziennikarka. Edukatorka społeczna i animatorka kultury od lat związana z sektorem pozarządowym. Stale współpracująca m. in. z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, Fundacją Dom Pokoju, Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassale’a i Fundacją Punkt Widzenia. Obecnie zawodowo związana z Fundacją „Umbrella” i Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Aktywistka zaangażowana w szereg inicjatyw społeczno-kulturalnych, czynnie działająca na rzecz osób wykluczonych, środowisk pro kobiecych, poszanowania praw zwierząt oraz środowiska naturalnego. Współorganizatorka F/M Festiwalu, współkoordynatorka Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego. Założycielka i członkini kolektywu artystycznego DONT’ BE MAD!, członkini Stowarzyszenia Wyspa Słodowa 7, Wrocławskiej Samby Podwórkowej, Obozu dla Puszczy oraz Obozu dla Klimatu. Opiekunka merytoryczna w Programie Dolnośląskie Małe Granty i animatorka społeczności lokalnej w projekcie „Centrum na Przedmieściu”.

E-mail: daria.sudol@dfop.org.pl

Marcin Babiuch

Specjalista ds. finansowych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji DFOP. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. Odpowiedzialny za sprawy finansowe, a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Uczestnik kursów i szkoleń dotyczących realizacji i rozliczania funduszy z różnych źródeł m. in. FIO, POKL, czy dotacji z funduszy miejskich. Uczestnik kursów księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego.

E-mail: marcin.babiuch@dfop.org.pl

Stale współpracujący z Biurem DFOP

Kazimierz Szepiela

Trener, manager, doradca, społecznik. Członek zarządu Fundacji „Umbrella”, Koordynator Programu Mikrogranty NGO. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i zagranicą. Doświadczenie zdobywał jako pracownik i dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener na projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność został uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

E-mail: k.szepiela@sektor3.wroclaw.pl

Urszula Bandurowska

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja z edukacji dorosłych i marketingu społecznego oraz poradnictwa zawodowego i coachingu). Z organizacjami pozarządowymi współpracuje od 7 lat. Na co dzień pracuje w Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, przy realizacji projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Odpowiada głównie za organizację szkoleń, doradztwo, ewaluację oraz opiekę nad stażystami, praktykantami i wolontariuszami. Dodatkowo tworzy i koordynuje projekty finansowane ze środków Gminy Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego m.in.: „PRomuj swoje NGO!” i „Podniesienie standardów prowadzenia księgowości w NGO na Dolnym Śląsku” oraz aktywnie uczestniczy w projektach innych organizacji. W latach 2012-2017r. zaangażowana w realizację Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych, a w szczególności za rekrutowanie i kontakt z organizacjami. Opiekunka merytoryczna w Programie Dolnośląskie Małe Granty.

E-mail: u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl

Skip to content