DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁA JUŻ 16 LAT!

 

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska od 2004 roku. Przez cały okres istnienia naszym podstawowym zadaniem było budowanie płaszczyzny do współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.
NASZE CELE OD 16 LAT:
 1. Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska.
 2. Realizacja zadań z obszarów pożytku publicznego.
 3. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 4. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.
 5. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku.
 6. Opiniowanie prawodawstwa.
 7. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 8. Wspieranie działalności organizacji członkowskich.
 9. Reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.
 10. Działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi.
 11. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
DZIAŁANIA FEDERACJI OD 16 LAT ADRESOWANE SĄ DO:
 • organizacji pozarządowych poprzez;
  • dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających z ustalonych zasad, w szczególności Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętych przez Walne Zebranie, oraz zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych;
  • tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań;
  • prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania;
  • prowadzenie działań diagnostycznych i promocyjnych;
  • zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych;
  • inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych;
  • upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych;
  • prowadzenie działań mediacyjnych;
  • dla realizacji swoich celów Federacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej i samorządowej oraz wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
  • odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 • młodych organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych Dolnego Śląska poprzez Programy grantowe: Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw (dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020) i Dolnośląskie Małe Granty (współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).
16 LAT DFOP W LICZBACH:
 • 16 lat działalności;
 • ponad 200 organizacji członkowskich;
 • realizacja ponad 90 projektów,
 • ponad 21 mln zł pozyskane na działania projektowe;
 • 3 Kongresy Wrocławskich Organizacji Pozarządowych dla ponad 600 osób związanych z wrocławskim środowiskiem pozarządowym;
 • 5 Dolnośląskich Kongresów Obywatelskich – coroczny udział kilkuset aktywnych obywateli: z Dolnego Śląska oraz zaproszonych gości z całego kraju;
 • 4 edycje Targów NGO
 • 8 lat prowadzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego;
 • Koalicja Wrocławskich NGO (powołanie i koordynowanie Koalicją na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław i Wrocławskich NGO. Przy DFOP, w październiku 2018 roku, został powołany Pełnomocnik Koalicji ds. wdrażania Strategii oraz koordynacji działań na rzecz wrocławskiego III sektora w imieniu Koalicji);
 • udział przedstawicieli DFOP w ważnych dla sektora pozarządowego gremiach konsultacyjno-doradczych: Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym ES, Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020, Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Forum Terytorialnym;
 • 16 lat zwiększenia roli i efektywności działań DFOP poprzez rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz sprawności działań organizacji członkowskich;
 • 16 lat merytorycznego wzmacniania potencjału ngo zrzeszonych w Federacji przy uwzględnieniu potrzeb i priorytetów organizacji członkowskich;
 • 16 lat wzmacniania aktywności społecznej, współpracy wewnątrz i międzysektorowej poprzez stworzenie trwałej płaszczyzny spotkań, dialogu, refleksji oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania szeroko rozumianej współpracy;
 • 16 lat inicjowania powstawania partnerstw oraz uczestnictwo i współpraca w partnerstwach, których celem była realizacja zadań statutowych Federacji.
Skip to content