DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń, od 16 lat działającym na rzecz organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska (powołana została do życia w maju 2004 roku we Wrocławiu), a jej podstawowym zadaniem jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.

DFOP pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, tam gdzie istnieje potrzeba silnego głosu do wyrażenia wspólnego stanowiska.

Obecnie DFOP zrzesza ponad 200 organizacji pozarządowych, na rzecz których świadczy wsparcie merytoryczne, organizuje szkolenia, doradztwo i wsparcie marketingowe. Prowadzi również działania rzecznicze i reprezentuje sektor w ważnych ciałach konsultacyjno-doradczych oraz wielu innych. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych, dokumentów programowych oraz zmieniających się ustaw istotnych dla organizacji pozarządowych.

Federacja przez cały okres swojego istnienia podejmowała i wciąż podejmuje się realizacji licznych projektów finansowanych, m.in. ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Wrocław. Systematycznie prowadzi monitoring współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

MISJA

Działanie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 • reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej,
 • konsolidację środowiska organizacji pozarządowych,
 • wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich,
 • wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną, sektorem biznesu oraz mediami.

GŁÓWNE CELE

 1. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych.
 2. Rzecznictwo interesów organizacji.
 3. Wzmacnianie porozumień branżowych i regionalnych.
 4. Opiniowanie inicjatyw tworzenia i zmiany prawa dotyczącego sektora pozarządowego.
 5. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 6. Wspieranie działalności organizacji członkowskich.
 7. Reprezentowanie organizacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

USŁUGI I DZIAŁANIA

 1. Wsparcie merytoryczne i techniczne dla organizacji.
 2. Szkolenia z zakresu współpracy NGO’s z administracją publiczną oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.
 3. Konsultacje dokumentów i lokalnych aktów prawnych.
 4. Prowadzenie biblioteki dla organizacji pozarządowych.
 5. Prowadzenie biura interwencji.
 6. Działania promujące inicjatywy obywatelskie.

DLA KOGO?

DFOP świadczy swoje usługi przede wszystkim dla organizacji członkowskich, ale także dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane współpracą lub organizacje zainteresowane przystąpieniem do Federacji prosimy o kontakt z Biurem Federacji.

Skip to content