Raporty merytoryczne z działalności Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz sprawozdania finansowe

Opracowania zostały przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Federacji i zwierają, m.in. informacje dotyczące:

  • składów zarządu;

  • realizowanych programów i priorytetów,
  • uczestnictwa przedstawicieli DFOP w ciałach konsultacyjnych i eksperckich;
  • opiniowania aktów prawnych;
  • interwencji w sprawach dotyczących III sektora, a także bezpośrednio organizacji członkowskich.
Skip to content